HALLO.

ALGEMENE VOORWAARDEN.

Algemene Voorwaarden Up Media

 1. Definities

  • In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
   • “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Up Media een overeenkomst aangaat.
   • “Up Media”: de eenmanszaak die handelt onder de naam Up Media, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 76179753.
   • “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Up Media en de Opdrachtgever.
 2. Toepasselijkheid

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Up Media en de Opdrachtgever.
 3. Offertes en aanbiedingen

  • Alle offertes en aanbiedingen van Up Media zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  • Up Media is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen de gestelde termijn zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd.
 4. Uitvoering van de overeenkomst

  • Up Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • Up Media heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
 5. Intellectuele eigendom

  • Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Up Media ontwikkelde werken, waaronder maar niet beperkt tot ontwerpen, concepten en websites, blijven eigendom van Up Media, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Tarieven en betaling

  • De tarieven van Up Media zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
  • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Up Media aan te geven wijze.
  • Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd.
 7. Aansprakelijkheid

  • Up Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Up Media is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. Overmacht

  • Up Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 9. Toepasselijk recht en geschillen

  • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Up Media partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen tussen Up Media en de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Up Media is gevestigd.
 10. Wijzigingen

  • Up Media behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.